06. Maj 2021. 11:19

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - Solista orkestra – prva oboa i Solista orkestra – timpani

 

JAVNA USTANOVA SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Obala Kulina bana broj 9, Sarajevo

                                                             www.saph.ba

 

Na osnovu člana 1., 3. stav (1), 6. i člana 7. Uredbe o postupku  prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine  Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Odluka o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br. 12-30-3075/21 od 09.02.2021.godine i br. 12-30-5037/21 od 03.03.2021.godine, te Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Sarajevska filharmonija br. 06/04/UO/21 od 29.04.2021. godine objavljuje se

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

I

Pozicija 1. Solista orkestra – prva oboa – 1 izvršilac

Pozicija 2. Solista orkestra – timpani – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, javnih nastupa i snimanja u okviru programa Filharmonije
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i postupa po dirigentovim zahtjevima
 • održava repertoar vježbanjem
 • dolazi na probe, koncerte, snimanja i nastupe uvježban
 • sposoban je za složenije orkestarske i solističke zadatke
 • priprema notni materijal prije probe, a u saradnji sa dirigentom

Uslovi za vršenje poslova:

 • VSS, Muzička akademija (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Poseban uslov: polaganje audicije

Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Solista orkestra iznosi =1.638.00 KM.

 

Pozicija 3. Član orkestra I – treća horna

Opis poslova:

 • održava repertoar
 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, snimanja i nastupa u okviru programa Filharmonije
 • dolazi na probe i koncerte uvježban
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i uopšte postupa po njegovim zahtjevima
 • prije početka proba priprema svoju dionicu individualnim radom

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • VSS Muzička akademija (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Poseban uslov: polaganje audicije

Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Član orkestra I iznosi =1.590,75KM.

 

Pozicija 4. Član orkestra II – Treći, četvrti i peti pult violina I – 1 izvršilac

Pozicija 5. Član orkestra II – drugi pult violina II – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • održava repertoar
 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, snimanja i nastupa u okviru programa Filharmonije
 • dolazi na probe i koncerte uvježban
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i uopšte postupa po njegovim zahtjevima
 • prije početka proba priprema svoju dionicu individualnim radom

Uslovi za vršenje poslova:

 • VSS Muzička akademija (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)
 • SSS Srednja Muzička škola (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Poseban uslov: polaganje audicije

Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Član orkestra II iznosi =1.543,50 KM.

 

 

Pozicija 6. Član orkestra III – treći, četvrti i peti kontrabas – 1 izvršilac

Pozicija 7. Član orkestra III – četvrta horna– 1 izvršilac

Opis poslova:

 • održava repertoar
 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, snimanja i nastupa u okviru programa Filharmonije
 • dolazi na probe i koncerte uvježban
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i uopšte postupa po njegovim zahtjevima
 • prije početka proba priprema svoju dionicu individualnim radom

Uslovi za vršenje poslova:

 • VSS Muzička akademija ((isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)
 • SSS Srednja Muzička škola (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Posebni uslovi: polaganje audicije

Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Član orkestra III iznosi =1.354,50 KM.

 

II

Mjesto rada: Obala Kulina bana 9 i van sjedišta poslodavca (gostovanja).

Radno vrijeme u skladu sa članom 44. Pravilnika o radu JU Sarajevska filharmonija.

 

III

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i tačno navedenom  pozicijom na koju se prijavljuje,
 • kraću biografiju – CV,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
 • dokaz o dopunskim pravima prednosti pri zapošljavanju (uvjerenje nadležnog organa kod kojeg se vodi evidencija; tačka V)

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

IV

Prijave na javni konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: JU Sarajevska filharmonija - Komisija, ulica: Obala Kulina bana br. 9, sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“.

 

V

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:45/12- Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20,  i 24/20- Ispravka), Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) i Instrukcijama o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj: 38/20) imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenje/rješenje) koje prilažu uz prijavu na javni konkurs, izdatu od nadležnog organa u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) kako slijedi:

Redni

broj

Pripadnost branilačkoj

kategoriji

Naziv dokaza-dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

 -Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

-Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog,umrlog i nestalog branioca

-Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog  invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje u obliku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilizirani branioci

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

 1. Ratnog vojnog invalida
 2. Dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
 3. Demobiliziranog branioca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

 1. Invalidninu,
 2. Mjesečni novčani dodatak
 3. Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama
 1. i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c)Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.

 

VI

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan konkursom, neće se uzimati u razmatranje.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 666 519; e-mail: alisa@saph.ba

 

VII

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, web stranici poslodavca www.saph.ba, i na web stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“. Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 Video

Sarajevska filharmonija 2016

Sarajevska filharmonija 2016

Fotogalerija

Mihnea Ignat

Mihnea Ignat

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.