31. August 2019. 13:14

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

JAVNA USTANOVA SARAJEVSKA FILHARMONIJA
Obala Kulina bana broj 9, Sarajevo
www.saph.ba

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br. 12-34-18527/19 od 25.04.2019.godine i Odluke direktora Javne ustanove Sarajevska filharmonija br. 4443/08/O/19 od 30.08.2019. godine objavljuje se

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

I

Pozicija 1.

Solista orkestra – prva oboa – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, javnih nastupa i snimanja u okviru programa Filharmonije
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i postupa po dirigentovim zahtjevima
 • održava repertoar vježbanjem
 • dolazi na probe, koncerte, snimanja i nastupe uvježban
 • sposoban je za složenije orkestarske i solističke zadatke
 • priprema notni materijal prije probe, a u saradnji sa dirigentom

Uslovi za vršenje poslova:

 • VSS, Muzička akademija (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Posebni uslovi: polaganje audicije
Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Solista orkestra iznosi =1.575.00 KM.

Pozicija 2.

Član orkestra II – drugi pult violina II – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • održava repertoar
 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, snimanja i nastupa u okviru programa Filharmonije
 • dolazi na probe i koncerte uvježban
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i uopšte postupa po njegovim zahtjevima
 • prije početka proba priprema svoju dionicu individualnim radom

Uslovi za vršenje poslova:

 • VSS Muzička akademija ((isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)
 • SSS Srednja Muzička škola (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Posebni uslovi: polaganje audicije
Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Član orkestra II iznosi =1.480,50 KM.

Pozicija 3.

Član orkestra III – treći, četvrti i peti kontrabas – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • održava repertoar
 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, snimanja i nastupa u okviru programa Filharmonije
 • dolazi na probe i koncerte uvježban
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i uopšte postupa po njegovim zahtjevima
 • prije početka proba priprema svoju dionicu individualnim radom

Uslovi za vršenje poslova:

 • VSS Muzička akademija ((isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)
 • SSS Srednja Muzička škola (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Posebni uslovi: polaganje audicije
Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Član orkestra III iznosi =1.291,50 KM.

Pozicija 4.

Član orkestra II – drugi, treći i četvrti pult violina I – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • održava repertoar
 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, snimanja i nastupa u okviru programa Filharmonije
 • dolazi na probe i koncerte uvježban
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i uopšte postupa po njegovim zahtjevima
 • prije početka proba priprema svoju dionicu individualnim radom

Uslovi za vršenje poslova:

 • VSS Muzička akademija (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)
 • SSS Srednja Muzička škola (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Posebni uslovi: polaganje audicije
Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Član orkestra II iznosi =1.480,50 KM.

Pozicija 5.

Notni arhivar – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • izdaje notni materijal
 • upisuje sve potrebne znakove u klavirske izvode i orkestarski materijal
 • nabavlja notni materijal
 • uređuje i vodi arhivu (nototeku) i odgovara za stanje, urednost, potpunost i ažurnost iste
 • postavlja notni materijal na pultove za probe, koncerte, snimanje i nastupe
 • prisustvuje prvoj probi, generalnoj probi, koncertima i snimanjima i u slučaju potrebe a na zahtjev dirigenta otklanja moguće nedostatke.
 • Poslije koncerta i snimanja prikuplja notni materijal, evidentira moguće nedostatke i isti odlaže u arhivu
 • obavlja i druge poslove vezane uz osnovne po nalogu direktora.

Uslovi za vršenje poslova:

 • SSS (srednja muzička škola)

Posebni uslovi:

 • pasivno znanje engleskog jezika
 • kompjuterska pismenost

Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Notni arhivar iznosi = 834,75 KM

II

Mjesto rada: Obala Kulina bana 9 i van sjedišta poslodavca (gostovanja).
Radno vrijeme u skladu sa članom 22. stav (2) Pravilnika o radu JU Sarajevska filharmonija.

III

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci):

 • svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni oglas sa kontakt podacima i tačno navedenim  radnim mjestom na koje se prijavljuje,
 • kraću biografiju – CV,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

IV

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: JU Sarajevska filharmonija - Komisija, ulica: Obala Kulina bana br. 9, sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda,uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje.
Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 666 519
e-mail: info@saph.ba

V

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
 Video

Sarajevska filharmonija 2016

Sarajevska filharmonija 2016

Fotogalerija

Mario Stefano Pietrodarchi i Gianluca Marciono

Mario Stefano Pietrodarchi i Gianluca Marciono

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.