05. Maj 2021. 10:00

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine: Notni arhivar

 

JAVNA USTANOVA SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Obala Kulina bana broj 9, Sarajevo

                                                             www.saph.ba

 

Na osnovu člana 1., 3. stav (1), 6. i člana 7. Uredbe o postupku  prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine  Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Odluke o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br. 12-30-3075/21 od 09.02.2021.godine, te Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Sarajevska filharmonija br. 06/04/UO/21 od 29.04.2021. godine objavljuje se

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

I

Pozicija: Notni arhivar – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • izdaje notni materijal
 • upisuje sve potrebne znakove u klavirske izvode i orkestarski materijal
 • nabavlja notni materijal
 • uređuje i vodi arhivu (nototeku) i odgovara za stanje, urednost, potpunost i ažurnost iste
 • postavlja notni materijal na pultove za probe, koncerte, snimanje i nastupe
 • prisustvuje prvoj probi, generalnoj probi, koncertima i snimanjima i u slučaju potrebe a na zahtjev dirigenta otklanja moguće nedostatke.
 • poslije koncerta i snimanja prikuplja notni materijal, evidentira moguće nedostatke i isti odlaže u arhivu
 • obavlja i druge poslove vezane uz osnovne po nalogu direktora.

Uslovi za vršenje poslova:

 • SSS (srednja muzička škola)

Posebni uslovi:

 • pasivno znanje engleskog jezika
 • kompjuterska pismenost

Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Notni arhivar iznosi = 976,50 KM

 

II

Mjesto rada: Obala Kulina bana 9 i van sjedišta poslodavca (gostovanja).

Radno vrijeme u skladu sa članom 44. Pravilnika o radu JU Sarajevska filharmonija.

 

III

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas sa kontakt podacima i tačno navedenom pozicijom na koju se prijavljuje,
 • kraću biografiju – CV,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
 • dokaz o dopunskim pravima prednosti pri zapošljavanju (uvjerenje nadležnog organa kod kojeg se vodi evidencija; tačka V)

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

IV

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: JU Sarajevska filharmonija - Komisija, ulica: Obala Kulina bana br. 9, sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

                                                                                V

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:45/12- Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20,  i 24/20- Ispravka), Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) i Instrukcijama o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj: 38/20) imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenje/rješenje) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, izdatu od nadležnog organa u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) kako slijedi:

Redni

broj

Pripadnost branilačkoj

kategoriji

Naziv dokaza-dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

 -Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

-Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog,umrlog i nestalog branioca

-Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog  invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje u obliku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilizirani branioci

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

 1. Ratnog vojnog invalida
 2. Dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
 3. Demobiliziranog branioca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

 1. Invalidninu,
 2. Mjesečni novčani dodatak
 3. Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama
 1. i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c)Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.

 

 

VI

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 666 519; e-mail: alisa@saph.ba

 

VII

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, web stranici poslodavca www.saph.ba, i na web stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“. Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 Video

Sarajevska filharmonija promo spot 2013

Sarajevska filharmonija promo spot 2013

Fotogalerija

Orkestar Sarajevske filharmonije

Orkestar Sarajevske filharmonije

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.