05. Maj 2021. 10:00

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine: Notni arhivar

 

JAVNA USTANOVA SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Obala Kulina bana broj 9, Sarajevo

                                                             www.saph.ba

 

Na osnovu člana 1., 3. stav (1), 6. i člana 7. Uredbe o postupku  prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine  Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Odluke o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br. 12-30-3075/21 od 09.02.2021.godine, te Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Sarajevska filharmonija br. 06/04/UO/21 od 29.04.2021. godine objavljuje se

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

I

Pozicija: Notni arhivar – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • izdaje notni materijal
 • upisuje sve potrebne znakove u klavirske izvode i orkestarski materijal
 • nabavlja notni materijal
 • uređuje i vodi arhivu (nototeku) i odgovara za stanje, urednost, potpunost i ažurnost iste
 • postavlja notni materijal na pultove za probe, koncerte, snimanje i nastupe
 • prisustvuje prvoj probi, generalnoj probi, koncertima i snimanjima i u slučaju potrebe a na zahtjev dirigenta otklanja moguće nedostatke.
 • poslije koncerta i snimanja prikuplja notni materijal, evidentira moguće nedostatke i isti odlaže u arhivu
 • obavlja i druge poslove vezane uz osnovne po nalogu direktora.

Uslovi za vršenje poslova:

 • SSS (srednja muzička škola)

Posebni uslovi:

 • pasivno znanje engleskog jezika
 • kompjuterska pismenost

Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Notni arhivar iznosi = 976,50 KM

 

II

Mjesto rada: Obala Kulina bana 9 i van sjedišta poslodavca (gostovanja).

Radno vrijeme u skladu sa članom 44. Pravilnika o radu JU Sarajevska filharmonija.

 

III

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas sa kontakt podacima i tačno navedenom pozicijom na koju se prijavljuje,
 • kraću biografiju – CV,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
 • dokaz o dopunskim pravima prednosti pri zapošljavanju (uvjerenje nadležnog organa kod kojeg se vodi evidencija; tačka V)

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

IV

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: JU Sarajevska filharmonija - Komisija, ulica: Obala Kulina bana br. 9, sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

                                                                                V

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:45/12- Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20,  i 24/20- Ispravka), Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) i Instrukcijama o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj: 38/20) imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenje/rješenje) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, izdatu od nadležnog organa u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) kako slijedi:

Redni

broj

Pripadnost branilačkoj

kategoriji

Naziv dokaza-dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca

 -Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

-Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog,umrlog i nestalog branioca

-Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog  invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje u obliku priznanja

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

4.

Demobilizirani branioci

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

 1. Ratnog vojnog invalida
 2. Dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
 3. Demobiliziranog branioca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

Rješenje o priznatom pravu na:

 1. Invalidninu,
 2. Mjesečni novčani dodatak
 3. Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama
 1. i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c)Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.

 

 

VI

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 666 519; e-mail: alisa@saph.ba

 

VII

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, web stranici poslodavca www.saph.ba, i na web stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“. Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 Video

Sarajevska filharmonija 2016

Sarajevska filharmonija 2016

Fotogalerija

Arijana Zupčević, Arvida Kullolli, Ingrid Zhegu, Matea Arsovski

Arijana Zupčević, Arvida Kullolli, Ingrid Zhegu, Matea Arsovski

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.