18. April 2018. 10:00

Javni konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO

JU „SARAJEVSKA FILHARMONIJA“

Obala Kulina bana br: 9

71000 Srajevo

       Broj: 210/04/UO/18

       Sarajevo, 12.4.2018.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 23. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13 - Prečišćeni tekst i 6/16), člana 7. stav 1. i člana 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), članova 43. i 44. Pravila Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ (broj: 195/02/UO/18 od 26.02.2018.god.) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ (broj: 209/04/UO/18 od 12.04.2018.) Upravni odbor Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za imenovanje direktora Javne ustanove  „Sarajevska filharmonija“

 1. Opis pozicije direktora Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“:
 1. organizuje i rukovodi radom Filharmonije
 2. zastuplja i predstavlja Filharmoniju prema trećim licima
 3. odgovoran je za zakonitost rada Filharmonije
 4. predlaže Upravnom odboru Filharmonije mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Filharmonija osnovana
 5. predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja Filharmonije
 6. izvršava odluke Upravnog odbora
 7. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa (stara se da se svi radnici Filharmonije što ravnomjernije angažuju u realizaciji godišnjeg filharmonijskog repertoara)
 8. odlučuje o korištenju sredstava u iznosu do 5.000,00KM (slovima: pethiljada KM)
 9. podnosi Upravnom odboru Filharmonije Izvještaj o finansijskom poslovanju
 10. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana
 11. odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rade i finansijsko poslovanje
 12. vrši i druge poslove i ima i druge dužnosti i prava utvrđena opštim aktima Filharmonije, u skladu sa zakonom i pravilima

2)  Za direktora Javne ustanove “Sarajevske filharmonija” može biti imenovano lice koje ispunjava opšte i posebne  uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Herecegovine),
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora (pribavlja se po službenoj dužnosti samo za izabranog kandidata),
 6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (lice koje na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovano),
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.
 8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

Posebni uslovi

 1. visoka stručna sprema - VII stepen odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - Muzička akademija,
 2. najmanje 7 (slovima: sedam) godina radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome,
 3. da posjeduje organizacionione sposobnosti,
 4. predložen program rada za mandatni period.

3) Kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

 • prijavu na konkurs,
 • biografiju,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. (ukoliko je predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora  priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih  pozicija),
 • ljekarsko uvjerenje (samo za izabranog kandidata),
 • diplomu o završenoj školskoj spremi,
 • potvrdu ili uvjerenje o sedam godina radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome,

             -    program rada sa finansijskim planom za mandatni period.

4)  Kandidati koji dostave blagovremenu i potpunu dokumentaciju biće pozvani na intervju.

5)  Direktor Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ se imenuje na mandatni period od četiri godine.

6)  Konkurs će se objaviti u "Službenim novinama FBiH", dnevnom listu “Dnevni avaz” i Web stranici Javne ustanove “Sarajevska filharmonija“ www.saph.ba.

7)  Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.  

8)  Sve dokumente je potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

9)  Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

10) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno na adresu:

          Javna ustanova “Sarajevska filharmonija“

        Ul. Obala Kulina bana br. 9. ili na Protokol ustanove sa naznakom: “Prijava na Javni konkurs za imenovanje direktora Javne ustanove „Sarajevska filharmonija - ne otvarati.” Video

Sarajevska filharmonija promo spot 2013

Sarajevska filharmonija promo spot 2013

Fotogalerija

Arijana Zupčević i Etleva Karadža

Arijana Zupčević i Etleva Karadža

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.