23. Novembar 2019. 10:00

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine


JAVNA USTANOVA SARAJEVSKA FILHARMONIJA
Obala Kulina bana broj 9, Sarajevo
www.saph.ba

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br. 12-34-35235/19 i 12-34-26880/19 od 04.11.2019. godine i Odluke direktora Javne ustanove Sarajevska filharmonija br. 4611/11/O/19 od 20.11.2019. godine objavljuje se

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

I

Pozicija 1. Solista orkestra – timpani

Opis poslova:

 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, javnih nastupa i snimanja u okviru programa Filharmonije
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i postupa po dirigentovim zahtjevima
 • održava repertoar vježbanjem
 • dolazi na probe, koncerte, snimanja i nastupe uvježban
 • sposoban je za složenije orkestarske i solističke zadatke
 • priprema notni materijal prije probe, a u saradnji sa dirigentom

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • VSS, Muzička akademija (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Poseban uslov: polaganje audicije
Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Solista orkestra iznosi =1.575.00 KM.

Pozicija 2. Član orkestra I – treća horna

Opis poslova:

 • održava repertoar
 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, snimanja i nastupa u okviru programa Filharmonije
 • dolazi na probe i koncerte uvježban
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i uopšte postupa po njegovim zahtjevima
 • prije početka proba priprema svoju dionicu individualnim radom

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • VSS Muzička akademija (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Poseban uslov: polaganje audicije
Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Član orkestra I iznosi =1.527.75 KM.

Pozicija 3. Član orkestra III – četvrta horna

Opis poslova:

 • održava repertoar
 • sudjeluje u pripremi i izvođenju svih koncerata, snimanja i nastupa u okviru programa Filharmonije
 • dolazi na probe i koncerte uvježban
 • prihvata muzičku koncepciju dirigenta i uopšte postupa po njegovim zahtjevima
 • prije početka proba priprema svoju dionicu individualnim radom

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • VSS Muzička akademija ((isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)
 • SSS Srednja Muzička škola (isključivo odsjek za navedene – odgovarajuće instrumente)

Poseban uslov: polaganje audicije

Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Član orkestra III iznosi =1.291,50 KM.

II

Mjesto rada: Obala Kulina bana 9 i van sjedišta poslodavca (gostovanja).
Radno vrijeme u skladu sa članom 44. Pravilnika o radu JU Sarajevska filharmonija.

III

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni oglas sa kontakt podacima i tačno navedenim  radnim mjestom na koje se prijavljuje,
 • kraću biografiju – CV,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

IV

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: JU Sarajevska filharmonija - Komisija, ulica: Obala Kulina bana br. 9, Sarajevo sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“, sa obaveznom naznakom pozicije na koju se kandidat javlja.

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda,uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 666 519
e-mail: alisa@saph.ba

V

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
 Video

Sarajevska filharmonija 2016

Sarajevska filharmonija 2016

Fotogalerija

Publika

Publika

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.