03. August 2020. 09:00

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Sarajevska filharmonija

Na osnovu člana 27. stav 1. alineja 1. i člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj  6/92, 8/93 i 13/94), člana 7.  stav (1) i člana 8. stav (1) i (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj: 12/3, 34/3 i 65/13),  člana 23. stav (1) Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:  42/13 i 6/16), članova 42. – 45. Pravila Javne ustanove Sarajevska filharmonija, broj: 195/02/UO/18 od 26.02.2018. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove broj: 12/07/UO/20 od 28.7.2020., objavljuje se

Javni konkurs

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Sarajevska filharmonija

 

 1. Naziv, sjedište i Internet adresa ustanove: Javna ustanova Sarajevska filharmonija,  Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo, BiH, telefona:+387 33 666 519, e-mail: alisa@saph.ba, web: www.saph.ba.

 

 1. Opći uslovi za imenovanje:
  1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od 18 godina;
  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
  4. da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
  5. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti Direktora (pribavlja se po slućbenoj dužnosti samo za izabranog kandidata)
  6. da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje;
  7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
  8. da nije izbrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
  9. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora.

 

 1.  Posebni uslovi za imenovanje:
 1. visoka stručna sprema - VII stepen odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - Muzička akademija
 2. najmanje 7 (slovima: sedam) godina radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome
 3. da posjeduje organizacione sposobnosti
 4. predložen program rada za mandatni period

 

 1. Opis poslova i radnih zadataka:
 1. organizuje i rukovodi radom Filharmonije,
 2. zastupa i predstavlja Filharmoniju prema trećim licima,
 3. odgovoran je za zakonitost rada Filharmonije,
 4. predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Filharmonija osnovana,
 5. predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja Filharmonije,
 6. izvršava odluke Upravnog odbora,
 7. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa (stara da se svi radnici Filharmonije što ravnomjernije angažuju u realizaciji godišnjeg filharmonijskog repertoara),
 8. odlučuje o korištenju sredstava u iznosu do 5000,00 KM (slovima: pethiljada),
 9. podnosi Upravnom odboru Filharmonije izvještaj o finansijskom poslovanju,
 10. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,
 11. odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja,
 12. vrši i druge poslove i ima i druge dužnosti i prava utvrđena opštim aktima Filharmonije, u skladu sa zakonom i pravilima.

 

V. Period na koji se imenuje: 

Mandatni period od četiri godine.

  

VI.  Mjesto obavljanja rada i vrijeme rada:

J.U. Sarajevska filharmonija / Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo, BiH, radno vrijeme 40 sati sedmično raspoređenih u pet radnih dana od ponedjeljka do petka.

 

VII. Rok u kojem se podnose prijave:

15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnim novinama Dnevni avaz, web stranici Ustanove (www.saph.ba) i web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

 

VIII. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih objašnjenja: Alisa Salahović, telefon +387 33 666 519, e-mail:alisa@saph.ba

 

IX Adresa na koju se podnose prijave: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati preporučeno poštom na adresu JU Sarajevska filharmonija Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo.

 

X Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu (u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci):

Svojeručno potpisana prijava na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i sljedećom dokumentacijom;

 1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje ili potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
 5. Program rada za mandatni period;
 6. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
 7. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 8. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora;
 9. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje;
 10. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 11. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije izbrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
 12. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora  bilo koje ustanove, neovisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, a ukoliko je član ili predsjednik  upravnog ili nadzornog odbora priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora  podnjeti ostavku na mjesto predsjednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora u ustanovi  u kojoj je imenovan;

 

Po konačnosti odluke o imenovanju kandidata, imenovani kandidat  je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti, a ostali kandidati svoje dokumente mogu preuzeti lično u prostorijama JU Sarajevska filharmonija, Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo.

 

XI. Način predaje dokumentacije: Prijava sa dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni konkurs- ne otvaraj”.

 

Napomena: nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

                                                                                        v.d. predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                 Adnan Žiško                                   

 

 Video

Sarajevska filharmonija promo spot 2013

Sarajevska filharmonija promo spot 2013

Fotogalerija

Carmina Burana, Zetra 2008. godine

Carmina Burana, Zetra 2008. godine

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.