03. August 2020. 09:00

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Sarajevska filharmonija

Na osnovu člana 27. stav 1. alineja 1. i člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj  6/92, 8/93 i 13/94), člana 7.  stav (1) i člana 8. stav (1) i (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj: 12/3, 34/3 i 65/13),  člana 23. stav (1) Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:  42/13 i 6/16), članova 42. – 45. Pravila Javne ustanove Sarajevska filharmonija, broj: 195/02/UO/18 od 26.02.2018. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove broj: 12/07/UO/20 od 28.7.2020., objavljuje se

Javni konkurs

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Sarajevska filharmonija

 

 1. Naziv, sjedište i Internet adresa ustanove: Javna ustanova Sarajevska filharmonija,  Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo, BiH, telefona:+387 33 666 519, e-mail: alisa@saph.ba, web: www.saph.ba.

 

 1. Opći uslovi za imenovanje:
  1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od 18 godina;
  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
  4. da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
  5. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti Direktora (pribavlja se po slućbenoj dužnosti samo za izabranog kandidata)
  6. da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje;
  7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
  8. da nije izbrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
  9. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora.

 

 1.  Posebni uslovi za imenovanje:
 1. visoka stručna sprema - VII stepen odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - Muzička akademija
 2. najmanje 7 (slovima: sedam) godina radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome
 3. da posjeduje organizacione sposobnosti
 4. predložen program rada za mandatni period

 

 1. Opis poslova i radnih zadataka:
 1. organizuje i rukovodi radom Filharmonije,
 2. zastupa i predstavlja Filharmoniju prema trećim licima,
 3. odgovoran je za zakonitost rada Filharmonije,
 4. predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Filharmonija osnovana,
 5. predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja Filharmonije,
 6. izvršava odluke Upravnog odbora,
 7. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa (stara da se svi radnici Filharmonije što ravnomjernije angažuju u realizaciji godišnjeg filharmonijskog repertoara),
 8. odlučuje o korištenju sredstava u iznosu do 5000,00 KM (slovima: pethiljada),
 9. podnosi Upravnom odboru Filharmonije izvještaj o finansijskom poslovanju,
 10. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,
 11. odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja,
 12. vrši i druge poslove i ima i druge dužnosti i prava utvrđena opštim aktima Filharmonije, u skladu sa zakonom i pravilima.

 

V. Period na koji se imenuje: 

Mandatni period od četiri godine.

  

VI.  Mjesto obavljanja rada i vrijeme rada:

J.U. Sarajevska filharmonija / Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo, BiH, radno vrijeme 40 sati sedmično raspoređenih u pet radnih dana od ponedjeljka do petka.

 

VII. Rok u kojem se podnose prijave:

15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnim novinama Dnevni avaz, web stranici Ustanove (www.saph.ba) i web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

 

VIII. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih objašnjenja: Alisa Salahović, telefon +387 33 666 519, e-mail:alisa@saph.ba

 

IX Adresa na koju se podnose prijave: Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati preporučeno poštom na adresu JU Sarajevska filharmonija Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo.

 

X Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu (u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci):

Svojeručno potpisana prijava na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i sljedećom dokumentacijom;

 1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje ili potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
 5. Program rada za mandatni period;
 6. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs;
 7. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 8. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora;
 9. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje;
 10. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe člana 5. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 11. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nije izbrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH;
 12. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora  bilo koje ustanove, neovisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, a ukoliko je član ili predsjednik  upravnog ili nadzornog odbora priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora  podnjeti ostavku na mjesto predsjednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora u ustanovi  u kojoj je imenovan;

 

Po konačnosti odluke o imenovanju kandidata, imenovani kandidat  je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti, a ostali kandidati svoje dokumente mogu preuzeti lično u prostorijama JU Sarajevska filharmonija, Obala Kulina bana 9, 71000 Sarajevo.

 

XI. Način predaje dokumentacije: Prijava sa dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni konkurs- ne otvaraj”.

 

Napomena: nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

                                                                                        v.d. predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                 Adnan Žiško                                   

 

 Video

Sarajevska filharmonija 2016

Sarajevska filharmonija 2016

Fotogalerija

Zetra 2008. godine

Zetra 2008. godine

Audio

Prijava na newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i pretplatite se na newsletter Sarajevske filharmonije.